LOGIN

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ทีมอาจารย์ของสถาบัน

     ลิงค์โรงเรียนต่างๆ
facebook
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สอบเข้ามหาลัย

รายละเอียดคอร์สอยู่ด้านล่างนะครับ 
( ควรศึกษาข้อมูลระบบการศึกษาปัจจุบันก่อน )
มารู้จักระบบการสอบ GAT-PAT คืออะไร 

GAT : ความถนัดทั่วไป วัดศักยภาพการเรียนในมาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ข้อสอบแยกเป็น 2 ส่วน คือ
          
ส่วนที่ 1  การอ่านเชิงวิเคราะห์ เขียนเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ส่วนที่ 2   การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
                      
PAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์
              
เนื้อหาที่ออกสอบ :  1) ตรรกศาสตร์             2) เซต   
                           3) ระบบจำนวนจริง        4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
                           5) ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ      6) เรขาคณิตวิเคราะห์  
                           7) ฟังก์ชั่นเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอกิริทึม                       8) เมทริกซ์ 
                           9) เวกเตอร์                  10) จำนวนเชิงซ้อน  
                           11) กำหนดการเชิงเส้น   12) ลำดับและอนุกรม 
                           13) แคลคูลัสเบื้องต้น     14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
                           15) ความน่าจะเป็น        16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
                           17) การแจกแจงปกติ      18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล

วัดอะไร?? : การคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
 
 
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
               PAT2 เป็นข้อสอบรวมนะคะ ยังไม่ได้แยกออกมาเป็น 3 วิชา 
 
            เนื้อหาข้อสอบ : 1) เคมี         2) ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม                                   3) ฟิสิกส์       4) โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
            วัดอะไร?? :      1) คิดแบบนักวิทยาศาสตร์          
                                  2) แก้ปัญหาแบบนักวิทยาศาสตร์
                                  3) ทักษะการอ่านบทความแบบนักวิทยาศาสตร์
                                  4) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
            เนื้อหาข้อสอบ :   1) กลศาสตร์(แรง มวล และการเคลื่อนที่)  
                                      2)ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง เสียง
                                      3) เคมี (สาร และสมบัติของสาร)          
                                      4) พลังงาน ความร้อนและของไหล 
                                      5) คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
                    วัดะไร?? :   1) การคิดวิเคราะห์                      
                                     2) ความถนัดเชิงช่าง  
                                     3) ความคิดเชิงตรรกะ                
                                     4) สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 
                                     5) การแก้ปัญหา                    
                                     6) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
PAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
            เนื้อหาข้อสอบ :  1) ตรรกศาสตร์ และการคิดแก้ปัญหา
                                    2) วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
                                    3) ความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
                  วัดอะไร?? : 1) การรับรู้และการสื่อสารด้วยภาพสองมิติและสามมิติ  
                                   2) การออกแบบ
                                   3) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ                            
                                   4) การเขียนทัศนียภาพ
 
PAT5 : ความถนัดทางวิชาชีพครู
               เนื้อหาข้อสอบ : ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู  ((กว้างมาก!!!))
                     วัดอะไร?? :   1) ความสามารถในการเรียนรู้            
                                        2) คุณลักษณะความเป็นครู
 
PAT6 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
               เนื้อหาข้อสอบ :  1) ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและวัฒนธรรม    
                                     2) ทัศนศิลป์ และการออกแบบ
                                     3) ดนตรีไทย - ดนตรีสากล                        
                                     4) นาฏศิลป์ไทย - ศิลปะการแสดง    
               วัดอะไร??  :  1) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ    
                                  2) การคิดวิเคราะห์ - การสังเคราะห์
                                  3) การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และจักษุภาษา
                                  4) ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ การสื่อสาร ภาษาเสียง ภาษาภาพ และการสื่อสารทางการออกแบบ
 
            PAT7.1 : ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
                 เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์พื้นฐาน                      
                                       2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
                                       3) สำนวนในสถานการณ์ต่างๆ      
                                       4) วัฒนธรรมฝรั่งเศสและฝรั่งเศสปัจจุบัน  
                                       5) การออกเสียง
                    วัดอะไร?? :  1) ความสามารถในการอ่านจับใจความ ตีความ ขยายความและสรุปความ  
                                      2) ความสามารถในการสื่อสาร
                                      3) ทักษะการเขียน
 
             PAT7.2 : ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
                 เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย        
                                        2) ไวยากรณ์
                                        3) วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
                      วัดอะไร?? : 1) ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันและสำนวนในสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสม
                                       2) ความสามารถในการอ่านจับใจความ ตีความ ขยายความและสรุปความ
 
             PAT7.3 : ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
                  เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน             
                                         2) คันจิขั้นพื้นฐาน   
                                         3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน          
                                         4) สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน  
                                         5) ญี่ปุ่นศึกษา
                         วัดอะไร?? : ความสามารถในการสื่อสาร การเขียนและการอ่าน
 
               PAT7.4 : ความถนัดทางภาษาจีน
                  เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์             
                                          2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง 
                                          3) สำนวน
                        วัดอะไร?? : ความสามารถในการสื่อสาร การเขียนและการอ่าน
 
                PAT7.5 : ความถนัดทางภาษาอาหรับ
                  เนื้อหาข้อสอบ :   1) ไวยากรณ์          
                                           2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ - ไทย 
                                           3) คำศัพท์        
                                           4) ความเข้าใจภาษา
                       วัดอะไร?? :   1) ความสามารถในการสื่อสารตามสถานการณ์  
                                          2) ความสามารถในการแยกแยะ
                                          3) ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความ
 
               PAT7.6 : ความถนัดทางภาษาบาลี
                   เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์พื้นฐาน  
                                          2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง 
                                          3) ความเข้าใจภาษา
                         วัดอะไร?? : ความสามารถในการอ่านเขียน แปลความ วิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความ

             สถาบันกวดวิชาท็อป จีเนียส จัดหลักสูตรระดับชั้นม.ปลาย แบ่งเป็น 3 คอร์ส ดังนี้               

1. แผนการเรียนคอร์สเพิ่มเกรดม.ปลาย (ทั้งปี) สำหรับ ม.4

    แบ่งช่วงเวลาการเรียนดังนี้


ช่วงที่ 1 เดือน เม.ษ. ถึง ส.ค.

คอร์สเรียน   : คอร์สเพิ่มเกรดม.4

ระยะเวลา    : 5 เดือน

รายละเอียด : สอนเนื้อหาในระดับชั้นม.4 เทอม1 เทอม2 โดยการเรียนในคอร์สนี้จะเรียนเนื้อหาล่วงหน้ามากกว่าที่โรงเรียนและเน้นการทำโจทย์ในแต่ละบทอย่างละเอียด ทั้งรูปแบบการสอนสดและVDOทบทวน ดังนั้นนักเรียนที่เรียนคอร์สนี้จะต้องใช้เวลาเรียนต่อสัปดาห์มากกว่าคอร์สเรียนเพิ่มเกรดคอร์สอื่นๆ

ผลที่คาดหวัง : นักเรียนที่เรียนผ่านคอร์สเรียนระดับชั้นม.4 เทอม1 เทอม2 ต้องเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนเป็นอย่างดี และสามารถสอบเก็บคะแนนที่โรงเรียนผ่าน


ช่วงที่ 2 เดือน ก.ย. ถึง ม.ค.

คอร์สเรียน   : คอร์สเพิ่มเกรดม.5

ระยะเวลา    : 5 เดือน

รายละเอียด : สอนเนื้อหาในระดับชั้นม.5 เทอม1 เทอม2 โดยการเรียนในคอร์สนี้ นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาล่วงหน้ามากกว่าเพื่อนที่เรียนในระดับชั้นเดียวกันที่โรงเรียนและนักเรียนต้องเรียนเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างหนักเนื่องจากเป็นเนื้อเรื่องในระดับชั้นม.5 ซึ่งเน้นการทำโจทย์ในแต่ละบทอย่างละเอียด ทั้งรูปแบบการสอนสดและVDOทบทวน ดังนั้นนักเรียนที่เรียนคอร์สนี้จะต้องใช้เวลาเรียนต่อสัปดาห์มากกว่าคอร์สเรียนเพิ่มเกรดคอร์สอื่นๆ ซึ่งนักเรียนต้องเรียนบทเรียนที่เกินระดับชั้น อีกทั้งยังต้องเรียน VDO ทบทวนบทเรียนในระดับชั้นควบคู่กันไป

ผลที่คาดหวัง : นักเรียนที่เรียนผ่านคอร์สเรียนระดับชั้นม.5 เทอม1 เทอม2 ต้องเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนเป็นอย่างดี และสามารถสอบเก็บคะแนนที่โรงเรียนผ่าน


ช่วงที่ 3 เดือน ก.พ. ถึง มี.ค.

คอร์สเรียน  : คอร์สเพิ่มเกรดม.6

ระยะเวลา   : 2 เดือน

รายละเอียด : สอนเนื้อหาในระดับชั้นม.6 เทอม1 โดยการเรียนในคอร์สนี้จะเรียนบทเรียนล่วงหน้าซึ่งนักเรียนที่เรียนในคอร์สนี้จะต้องใช้ความพยามในการเรียนเหมือนคอร์สเรียนเพิ่มเกรดม.5 ที่ผ่านมาก เนื่องจากเป็นการเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน

คอร์สสอบเข้า แต่สำหรับการเรียนคอร์สนี้เป็นช่วงเวลาปิดเทอม ดังนั้นนักเรียนยังสามารถใช้เวลาที่เหลือเก็บบทเรียนที่ยังไม่เข้าใจเพิ่มเติมได้อย่างเต็มที่

ผลที่คาดหวัง : นักเรียนที่เรียนผ่านคอร์สเรียนระดับชั้นม.6 เทอม1 ต้องเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนเป็นอย่างดี และสามารถสอบเก็บคะแนนที่โรงเรียนผ่าน


2. แผนการเรียน GAT-PAT (ทั้งปี) สำหรับ ม.5

    แบ่งช่วงเวลาการเรียนดังนี้


ช่วงที่ 1 เดือน เม.ษ. ถึง ก.ค.

คอร์สเรียน  :  เรียน VDO( คอร์สปรับพื้นฐานเนื้อเรื่องม.ปลาย + ข้อสอบย้อนหลัง )

ระยะเวลา   : 4 เดือน

รายละเอียด : สอนเนื้อหาในระดับชั้นม.4 ถึงม.6 ครบทุกบท โดยสถาบันฯ จัดข้อสอบ GAT-PAT ย้อนหลังที่มีหัวข้อตรงกับบทเรียนแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนได้พบกับข้อสอบจริงของปีที่ผ่านๆ มา และได้เตรียมความพร้อมก่อนเรียนคอร์ส GAT-PAT ช่วงเดือนตุลาคม

ผลที่คาดหวัง : นักเรียนที่เรียนผ่านคอร์สเรียนนี้ ได้ความรู้ระดับชั้นม.ปลายทั้งหมด รวมทั้งยังได้เรียนข้อสอบจริงย้อนหลังเพื่อได้ลองฝึกดูแนวการทำโจทย์แต่ละบทเพื่อความเชี่ยวชาญก่อนการเรียนคอร์สถัดไป


ช่วงที่ 2 เดือน ส.ค. ถึง มี.ค.

คอร์สเรียน  : คอร์ส GAT-PAT

ระยะเวลา   : 8 เดือน

รายละเอียด : คอร์สกวดเข้ม! ข้อสอบ GAT-PAT สอนสดข้อสอบจริงย้อนหลังตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีล่าสุด สอนเทคนิคการทำโจทย์แต่ละปีอย่างละเอียด โดยนักเรียนที่เรียนคอร์สเรียนนี้ต้องเรียน VDO ทบทวนข้อสอบชุดที่เรียนไปแล้วเพื่อทำข้อสอบแต่ละชุดให้ผ่าน 80% ตามเกณฑ์ที่ทางสถาบันฯกำหนด สำหรับการเรียนคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนที่ค่อนข้างหนัก นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต้องใช้เวลาในการเรียนค่อนข้างมาก เนื่องจากนักเรียนต้องใช้เวลาเรียนทั้งการเรียนสดในห้องเรียน และยังต้องทบทวนความรู้จากVDOทบทวนเพื่อทำข้อสอบย้อนหลังทั้งปี ดังนั้นนักเรียนต้องใช้เวลาช่วงว่างนอกตารางเรียนเพื่อเรียนเพิ่มเติมอยู่เสมอ

ผลที่คาดหวัง : นักเรียนมีความพร้อมที่จะลงสนามสอบก่อนถึงการสอบรอบจริงก่อนระดับชั้นม.6 และสามารถใช้ความรู้ต่อยอดเพื่อฝึกทำโจทย์ข้อสอบ สอบตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบโควตาช่วงเดือนตุลาคม เป็นต้นไป


3. แผนการเรียน รวม(VDOข้อสอบ) ทุกสนาม (ทั้งปี) สำหรับ ม.6

       เนื่องจากนักเรียนระดับชั้นม.6 จะต้องผ่านสนามสอบหลายสนาม ไม่ว่าจะเป็นสอบตรง สอบโควตา สอบGAT-PAT ฯลฯ เพราะนักเรียนจะได้สิทธิ์สมัครสอบตรง(กรณีที่คุณสมบัติถึงเกณฑ์รับสมัคร) ดังนั้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปเป็นฤดูกาลสอบยาวเป็นเวลาประมาณ 8 เดือน ซึ่งนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนพิเศษจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสับสน เพราะจะเตรียมตัวไม่ทันอย่างแน่นอน การบริหารเวลาเรียนทั้งที่โรงเรียนและเตรียมตัวสอบเป็นสิ่งที่ยาก เพราะนักเรียนไม่สามารถจัดตารางตัวเองได้ เนื่องจากปีที่ผ่านมามีนักเรียนส่วนใหญ่เตรียมตัวไม่ทัน ไม่มีที่ปรึกษา ไม่เข้าใจระบบการสอบ วันสมัคร คุณสมบัติต่างๆ ในการสอบ

       ดังนั้นสถาบันกวดวิชาท็อป จีเนียสได้จัดรูปแบบการสอนให้กับนักเรียนทุกคนได้เตรียมตัวในการสอบแบบคาดหวังผล โดยสถาบันฯ จัดรูปแบบการสอนเป็นแบบการเรียน VDO ทั้งหมด โดยอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ของสถาบันฯ นักเรียนที่เรียนคอร์สนี้จะได้เรียนข้อสอบจริงย้อนหลังของปีที่ผ่านมา ทั้งรูปแบบข้อสอบรวมแต่ละปีและข้อสอบแยกเป็นเรื่องๆ โดยอาจารย์จะช่วยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเช่นการแบ่งข้อสอบย่อยออกเป็นแต่บท และเลือกเรียนเฉพาะบทที่ทำให้เราได้คะแนนค่อนข้างชัวร์ 100% ก่อน ส่วนที่เหลือเราค่อยมาเก็บตามหลัง เพราะถ้าเราเรียนแต่ข้อสอบรวมเราจะทำข้อสอบได้น้อยกว่าเนื่องจากเราจะใช้ความรู้ค่อนข้างมากในการทำข้อสอบแต่ละชุด และทางสถาบันฯ ดูแลนักเรียนแยกเป็นรายบุคคลโดยจะแจ้งช่วงวัน เวลาสมัคร สอบโควตา สอบตรง และสมัครสอบข้อสอบกลาง เพื่อไม่ให้นักเรียนพลาดโอกาสการสมัครสอบสนามต่างๆ ทางสถาบันฯ จัด VDO เพิ่มเติมแนวข้อสอบตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ กรณีนักเรียนสมัครลงสอบเพิ่ม

     ดังนั้นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนคอร์สนี้ต้องบริหารเวลาเรียนร่วมกับทางสถาบันฯ และต้องให้เวลากับการเรียนช่วงเย็นเกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์  เนื่องจากการสอบมีหลายรอบและหลายวิชา โดยสถาบันฯ จัดช่วงเวลาเรียนเป็นการเรียนแบบต่อเนื่องทั้งปี ดังนี้


ช่วงที่ 1 เดือน เม.ษ. ถึง พ.ย.

คอร์สเรียน  :  เรียน VDO( GAT-PAT สอบตรง )

ระยะเวลา   : 7 เดือน

รายละเอียด : เรียนข้อสอบ GAT-PAT และแนวข้อสอบตรงย้อนหลังของปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็นหัวข้อและแต่ละหัวข้อจะได้เรียนวิธีการทำโจทย์ที่หลากหลาย เช่น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต จะมีทั้ง (แนวข้อสอบ 18 ปีย้อนหลัง + GAT-PAT +  สอบตรงแพทย์สถาบันฯต่างๆ +  สอบตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ ) หลังจากเรียนแล้วนักเรียนต้องทำข้อสอบชุดของสถาบันฯ ให้ผ่าน 80% ตามเงื่อนไขของสถาบันฯ จะเห็นได้ว่าการเรียนในเรื่องเซตเรื่องเดียวเราคาดหวังผลที่จะทำข้อสอบเรื่องเซตให้ได้ ดังนั้นนักเรียนที่เรียนแล้วไม่ได้สอบจะหวังผลไม่ได้ การเรียนแบบทำข้อสอบรวมอย่างเดียวจะทำให้เราไม่เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง ดังนั้นเราต้องเรียนข้อสอบแยกเป็นเรื่องก่อนแล้วจึงทำข้อสอบรวม โดยนักเรียนจะมีเวลาเรียนค่อนข้างจำกัด ดังนั้นนักเรียนที่เรียนช่วง 7 เดือนนี้จำเป็นต้องมาเรียนเกือบทุกวัน และต้องละทิ้งเวลากิจกรรมที่โรงเรียน เนื่องจากการเตรียมตัว 7 เดือนนี้มีประโยชน์ต่อการสอบมากที่สุดเพราะจะส่งผลต่อการได้หรือไม่ได้โควตาสอบตรงค่อนข้างสูง

ผลที่คาดหวัง : นักเรียนที่เรียนผ่านคอร์สเรียนนี้ สามารถทำข้อสอบย้อนหลังที่ทางสถาบันฯ ผ่านทุกชุดและมีความพร้อมก่อนสอบจริง


ช่วงที่ 2 เดือน ธ.ค. ถึง มี.ค.

คอร์สเรียน   : คอร์สทบทวนก่อนสอบ

ระยะเวลา    : 4 เดือน

รายละเอียด :  1. ช่วงเดือนธันวาคม (ทบทวนข้อสอบGAT-PATรอบ1)   

                  2. ช่วงเดือนมกราคม (ทบทวนข้อสอบ 7วิชาสามัญ)

                  3. ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ (ทบทวนข้อสอบ O-NET)    

                  4. ช่วงเดือนมีนาคม (ทบทวนข้อสอบ GAT-PATรอบ2)

ผลที่คาดหวัง : นักเรียนสามารถสอบติดในมหาวิทยาลัยและคณะที่ต้องการได้ทั้งรอบสอบตรงและรอบAdmission

 topgeniusclub.com 
Call Center 094-491-5269, 086-303-7969

 
เว็บสำเร็จรูป
×