LOGIN

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ทีมอาจารย์ของสถาบัน

     ลิงค์โรงเรียนต่างๆ
facebook

ประวัติความเป็นมา
          สถาบันกวดวิชาท็อปจีเนียส (สาขาแรก) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 จัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของ อาจารย์ ดร.วัฒนา โสธรวัฒนา (ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต,ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,ระดับปริญญาเอกคณะบริหารธุรกิจ) โดยอาจารย์วัฒนา ได้ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก ดังนั้นจึงมุ่งมั่นทำงานวิจัยด้านความพึงพอใจของนักเรียน ทั้งวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์(ตีพิมพ์วารสารจุฬาลงกรณ์ ธุรกิจ ปริทัศน์) ทำให้ได้มาซึ่งแนวทางปฏิบัติ ในการวางแผนการสอนเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์หลักของผู้เรียนมากที่สุด และทีมสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอทิ อาจารย์ศุภธิดา โชตินิมิตร (ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ เอก อังกฤษ เกียรตินิยม) อาจารย์อภิรดา บุญจง (ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เอก จิตวิทยา  เกียรตินิยม,ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ) อาจารย์ณัฐพล ชาวสวน (ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา  ชีววิทยา เอก จุลชีววิทยา,ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เอก ชีววิทยาประยุกต์ ) มีความตั้งใจและมุ่งมั่นพัฒนาแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนรุ่นใหม่ได้เรียนโรงเรียนกวดวิชาที่มีคุณภาพ โดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนแบบต่อเนื่องจากการเรียนขั้นพื้นฐาน สู่การเรียนรู้ระดับสูงแบบมีขั้นตอน ทางสถาบันฯ มุ่งมั่นสรรสร้างนวัตกรรมระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ สู่คอร์สเรียนทั้งปี(สำหรับคอร์สสอบเข้า) ซึ่งปัจจุบันมีนีกเรียนเป็นจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จไปกับเรา ซึ่งคอร์สเรียนทั้งปีเปิดตั้งแต่ , คอร์สสอบเข้า ม.1 (สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6) , คอร์ส สอบเข้า ม.4 (สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.3) และ คอร์ส สอบเข้ามหาวิทยาลัย (สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6) อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการอีกหลายคอร์ส เช่น คอร์สสมาร์ทวัน(บัญชีและบริหารแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) , คอร์สสอบตรงเฉพาะแพทย์ , หลักสูตรConversation , คอร์สเพิ่มเกรด(ตั้งแต่ระดับชั้นป.1-ม.6) , คอร์สปรับพื้นฐาน ปัจจุบันทางสถาบันมีรูปแบบการสอนทั้งสอนสดและทบทวนเนื้อหาในรูปแบบvdo นักเรียนที่ผ่านการเรียนกับสถาบันท็อป จีเนียส จึงมีคุณสมบัติพร้อมก้าวสู่สนามสอบอย่างมั่นใจ


       ทางสถาบันฯ ยังคงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และได้รวบรวมข้อสอบจริงย้อนหลังอทิเช่น ข้อสอบเตรียมอุดม มหิดล สวนกุหลาบ หอวัง จุฬาภรณ์ และยังรวบรวมถึงข้อสอบสสวท เพชรยอดมงกุฏ ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ฯลฯ จากอดีตถึงปัจจุบันมีนักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนมาแล้วหลายพันคน เข้าสู่ปีที่ 10 ด้วยคุณภาพด้านวิชาการ เปิดสอนมาแล้วมากกว่า 10 สาขา นำทีมการสอนโดยทีมอาจารย์ปริญญาโทและปริญญาเอกผู้เชี่ยวชาญการสอนเฉพาะวิชาด้านประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ม.ศ.ว. มากกว่า 30 ท่าน ภายใต้ครอบครัวท็อป จีเนียสหมวดหมู่ กวดวิชารังสิต กวดวิชาย่านรังสิต กวดวิชาแถวรังสิต ติวเตอร์รังสิต สอนพิเศษรังสิต กวดวิชาเข้าม.1รังสิต  กวดวิชาเข้าม.1 รังสิต กวดวิชาเข้าม.4รังสิต สอบเข้าม.4 รังสิต สอบเข้าม.4 รังสิต กวดวิชาสมาร์ทวัน(ธรรมศาสตร์)รังสิต สอบสมาร์ทวัน ติวสอบสมาร์ทวัน กวดวิชาGAT PAT สอบ O-net สอบ 7วิชาสามัญ กวดวิชารังสิตติวเตอร์ กวดวิชาย่านรังสิต กวดวิชาGifted Ep รังสิต กวดวิชารังสิต แพทย์ม.ข. แพทย์ขอนแก่น สอบเข้าสวนกุหลาบรังสิต สอบเข้าเข้าสายปัญญารังสิต สอบเข้าธัญรัตน์ สอบเข้าGifted Epสวนกุหลาบรังสิต สอบเข้าจุฬาภรณ์ สอบเข้าเตรียมอุดม สอบเข้าสามเสน สอบเข้ามหิดล โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต โรงเรียนโชคชัย จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มศว. ม.ศ.ว. เกษตรศาสตร์ ลาดกระบัง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.รังสิต ม.กรุงเทพ ม.บูรพา ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.ศิลปากร แพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี เภสัช นิเทศศาสตร์ กวดวิชารังสิต กวดวิชารังสิต กวดวิชารังสิต กวดวิชารังสิต กวดวิชารังสิต กวดวิชารังสิต กวดวิชารังสิต กวดวิชา รังสิต กวดวิชารังสิต กวดวิชา รังสิต กวดวิชารังสิต กวดวิชา รังสิต  ติว เข้า สวน กุหลาบ รังสิต  สวนกุหลาบรังสิต ดีไหม กวดวิชา ฟิวเจอร์ เข้าสวนกุหลาบ รังสิต ติวที่ไหน เข้าสวนกุหลาบ รังสิต โรงเรียน สวน กุหลาบ รังสิต ค่าเรียน วันสอบ โรงเรียน สวน กุหลาบ รังสิต ข้อสอบ โรงเรียน สวน กุหลาบ รังสิต แนว ข้อสอบ โรงเรียน สวน กุหลาบ กุหลาบรังสิต โรงเรียน สวน กุหลาบ รังสิต  นักเรียนโรงเรียน สวน กุหลาบ รังสิต เรียนพิเศษรังสิต สอน พิเศษ ปทุมธานี สอน พิเศษ ธัญบุรี  เรียนพิเศษ  กวดวิชา  โรงเรียนกวดวิชา กวดวิชารังสิต  สอบเข้าม.1รังสิต กวดวิชาเข้าม.1 รังสิต กวดวิชาเข้าม.4รังสิต สอบเข้าม.4 รังสิต

 topgeniusclub.com 
Call Center 094-491-5269, 086-303-7969

 
เว็บสำเร็จรูป
×