LOGIN

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ทีมอาจารย์ของสถาบัน

     ลิงค์โรงเรียนต่างๆ
facebook
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่(learning Innovation) กับ อ.ดร.วัฒน์

นวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ (Learning Innovation) กับ อ.ดร.วัฒน์

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรู้ก็ไม่หยุดยั้งเช่นกัน ในโลกยุค Digital Disruption มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่จะทำให้เราก้าวไปกับโลกได้อย่างเต็มศักยภาพ การเรียนรู้แบบเดิมจึงไม่ตอบโจทย์ชีวิตในยุคปัจจุบันอีกต่อไป  

เราจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ ระบบ กระบวนการเรียนรู้ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 5 P

1.          Perception : การสร้างการรับรู้ของผู้เรียน ว่าการเรียนมีความสำคัญและจำเป็นอย่างไรกับเป้าหมายของชีวิต ให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน

2.          Planning : การวางแผนการเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยแบ่งเป้าหมายเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น การวางแผนติวสอบยาวทั้งปี การแบ่งเป้าหมายจะทำให้บรรลุผลสำเร็จได้ง่ายขึ้นและมีกำลังใจทำเป้าหมายในระดับต่อไปที่ยากขึ้น

3.          Practice : ฝึกฝนลงมือปฏิบัติติดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ

4.          Posttest : ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและวัดผลการเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

5.          Prize : เมื่อทำได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายแล้ว ให้รางวัลกับความสำเร็จของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและการเรียนรู้ให้คงทนมากขึ้น

 


 

 topgeniusclub.com 
Call Center 094-491-5269, 086-303-7969

 
เว็บสำเร็จรูป
×