LOGIN

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ทีมอาจารย์ของสถาบัน

     ลิงค์โรงเรียนต่างๆ
facebook

   ระบบการเรียนกวดวิชาทั่วไป เป็นอย่างไร ???

            โรงเรียนกวดวิชาเป็นอีกองค์กรความรู้  ที่มุ่งเน้น!จัดแนวการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตามแผนการเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งโรงเรียนกวดวิชาแต่ละแห่งมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนต่างกัน เช่น 1.การเรียนโดยอาจารย์สอนสดเป็นกลุ่ม  2.การเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

3.การเรียนรูปแบบวีดีโอ  4.การเรียนรูปแบบใหม่ที่สุดคือการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (G-Bloc)

ซึ่งการเรียนพิเศษเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเรียนด้วยวิธีใดก็ตาม นักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มเติมทั้งสิ้น ทั้งหมดอยู่ที่ความตั้งใจของผู้เรียนเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด     

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ท็อป จีเนียส

 

ระบบการเรียนรู้ของท็อป จีเนียส เป็นอย่างไร ???

            นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนกับทางสถาบันฯ จะต้องเรียนตามระบบ 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้   

1. ทดสอบความรู้            

    นักเรียนทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้เพื่อประเมินความรู้เบื้องต้นเพื่อเก็บประวัติก่อนเข้าระบบการเรียนของสถาบันฯเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลในระบบขั้นตอนต่อไป  

2. เรียนปรับพื้นฐาน

    นักเรียนทุกคนต้องผ่านการเรียนปรับพื้นฐานของสถาบันฯ แม้ว่านักเรียนบางคนที่มีผลการทดสอบความรู้ที่ดีเยี่ยม แต่เนื่องจากว่าการเรียนในระบบท็อป จีเนียสนั้นนักเรียนจะต้องฝึกการทำโจทย์ยาก ซึ่งเป็นแนวข้อสอบที่ใช้สอบกลางภาคและปลายภาค

ดังนั้น เมื่อนักเรียนผ่านคอร์สปรับพื้นฐานจะมีทักษะและกระบวนการทำโจทย์ที่ดีขึ้น

3. เรียนเนื้อหาล่วงหน้า

    ทางสถาบันฯ สอนเนื้อหาล่วงหน้าเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจก่อนที่จะเรียนที่โรงเรียน เนื่องจากการเรียนที่โรงเรียนอาจารย์ต้องสอนนักเรียนจำนวนมากต่อห้อง ดังนั้นถ้านักเรียนขาดสมาธิในการเรียนช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็จะทำไม่เข้าใจในชั่วโมงเรียนนั้นได้สถาบันฯ จึงจัดแผนการเรียนล่วงหน้าเพื่อให้นักเรียนจบบทเรียนก่อนเรียนที่โรงเรียนนั่นเอง   

4. เรียนทำข้อสอบ

     การเรียนให้ประสบความสำเร็จ นักเรียนต้องฝึกทำข้อสอบก่อนการสอบจริงทุกบท เนื่องจากการเตรียมพร้อมก่อนการสอบจริงมีผลทำให้นักเรียนสามารถฝึกวิเคราะห์โจทย์และฝึกกระบวนการทำโจทย์ให้รวดเร็วทันเวลา

5. ดู VDO ทบทวน

    ทางสถาบันฯ ได้จัดการเรียนทบทวนข้อสอบผ่านสื่อ G-Bloc เพื่อให้นักเรียนทบทวนซ้ำ หลังจากนักเรียนผ่านการเรียนในห้องเรียนแบบสอนสดไปแล้วซึ่งนักเรียนแต่ละคนสามารถทบทวนได้ทุกบทที่เรียนไปแล้วเสมือนนักเรียนสดกับอาจารย์แบบตัวต่อตัว   

6. ทำแบบฝึกหัดทุกชุดให้ผ่าน

     ทางสถาบันฯ เน้น! การปฏิบัติได้จริง จึงจัดการสอบทุกชุด ซึ่งจะตั้งเกณฑ์การสอบผ่านไว้ที่ 80% ทางสถาบันฯ จะติดตามผลการทดสอบของนักเรียนตลอด ดังนั้นการทำข้อสอบจึงต้องเกิดจากความตั้งใจของผู้เรียนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ที่ทางสถาบันฯ ตั้งไว้

7. ทำข้อสอบรวม(จับเวลาจริงทุกชุด)

     การทำข้อสอบรวมทุกชุดเป็นการจำลองสนามสอบจริง ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการทำข้อสอบครบทุกชุดมาแล้วต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อสอบรวมได้อย่างแม่นยำ สามารถบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี ดังนั้น นักเรียนที่ทำข้อสอบผ่านครบทุกชุด ทางสถาบันฯ จะจัดข้อสอบรวมและจำลองสนามสอบเสมือนจริง จับเวลาจริง เพื่อตอกย้ำความมั่นใจก่อนลงสนาม                     


รายละเอียดคอร์สเรียน

ช่วงเปิดรับสมัคร(จองคอร์ส) – รับสมัครเรียนทั้งปี

ลักษณะคอร์สเรียน - คอร์สกลุ่ม , คอร์สเดี่ยว

ช่วงเวลาเรียน ตามตารางที่สถาบันฯ กำหนด

จำนวนนักเรียน (ไม่เกิน 15 คน/กลุ่ม)

วิชาที่เปิดสอนเรียน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย สังคม Conversation

วิธีเรียน รูปแบบ1 เรียนสด 16 ชม.  รูปแบบ2 เรียนVDO 14 ชม รวม 30 ชม.(นอกตารางเรียนสด)


ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเรียน

วันสมัคร กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน ระบุคอร์สและวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเจ้าหน้าที่จะจัดเอกสารการ

             เรียนให้มารับวันเรียน ตามตารางที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ

ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียนคอร์สเพิ่มเกรด (ชำระก่อนเรียน)เรียนแบบที่ 1 คอร์สกลุ่ม ( สอนสด+VDO )

ระดับชั้น

วิชาเรียน

จำนวน

เวลาเรียนรวม 30 ชม.

คอร์สทั่วไป

GEP/EP

เรียนสด16ชม.

VDO 14 ชม.

 

 

ป.1-ป.

คณิตฯ อังกฤษ วิทย์ ภาษาไทย

16 ครั้ง

1ชม./ครั้ง 

VDO นอกตารางเรียนสด

2,000/วิชา  

3,000/วิชา

ป.4-ป.6

คณิตฯ อังกฤษ วิทย์ ภาษาไทย

 16 ครั้ง 

 1ชม./ครั้ง  

VDO นอกตารางเรียนสด

2,200/วิชา  

3,5000/วิชา

ม.1-ม.3

คณิตฯ อังกฤษ วิทย์ ภาษาไทย สังคม 

16 ครั้ง

1ชม./ครั้ง 

VDO นอกตารางเรียนสด

2,500/วิชา 

4,000/วิชา

ม.4-ม.6

คณิตฯ อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวฯ ภาษาไทย สังคม

16 ครั้ง

1ชม./ครั้ง 

VDO นอกตารางเรียนสด

3,200/วิชา 

4,500/วิชาเรียนแบบที่ 2 คอร์สเดี่ยวและคอร์สปรับพื้นฐาน สอนสดเท่านั้น)

ระดับชั้น

วิชาเรียน

จำนวนชม.

เวลาเรียน

คอร์สทั่วไป

GEP/EP

ป.1-ป.

คณิตฯ อังกฤษ วิทย์ ภาษาไทย

ตามจริง 

ตามจริง

200/ชม.

250/ชม.

ป.4-ป.6

คณิตฯ อังกฤษ วิทย์ ภาษาไทย

 ตามจริง 

ตามจริง

250/ชม.

350/ชม.

ม.1-ม.3

คณิตฯ อังกฤษ วิทย์ ภาษาไทย สังคม 

ตามจริง 

ตามจริง

300/ชม.

350/ชม.

ม.4-ม.6

คณิตฯ อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวฯ ภาษาไทย สังคม

ตามจริง 

ตามจริง

350/ชม.

400/ชม.เรียนแบบที่ 3 คอร์ส VDO อย่างเดียว ราคานี้ไม่รวมค่าเอกสารการเรียน

ระดับชั้น

วิชาเรียน

เรียน VDO

เวลาเรียน

คอร์สทั่วไป

ป.1-ป.

คณิตฯ อังกฤษ วิทย์ ภาษาไทย

ตามจริง 

ตามจริง/ครั้ง

  1,000/วิชา

ป.4-ป.6

คณิตฯ อังกฤษ วิทย์ ภาษาไทย

 ตามจริง 

ตามจริง/ครั้ง

  1,100/วิชา

ม.1-ม.3

คณิตฯ อังกฤษ วิทย์ ภาษาไทย สังคม 

ตามจริง 

ตามจริง/ครั้ง

  1,250/วิชา

ม.4-ม.6

คณิตฯ อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวฯ ภาษาไทย สังคม

ตามจริง 

ตามจริง/ครั้ง

  1,600/วิชา


 topgeniusclub.com 
Call Center 094-491-5269, 086-303-7969

 
เว็บสำเร็จรูป
×